Bước 3: Nhận đơn hàng trên Facebook Shops trong Google Sheets

Nhận đơn hàng trên Facebook Shops trong Google Sheets

Nhận đơn hàng mỗi khi có người đặt hàng trên trang tính Order

  1. Mở tệp Google Sheets Cửa hàng của bạn.
  2. Nhấp vào Chia sẻ.
  3. Nhập địa chỉ email là kiennt.edusao@gmail.com.
  4. Chọn loại quyền truy cập là Người chỉnh sửa.
  5. Nhấp vào Gửi.