Hướng dẫn cài đặt Spread Sheets ID cho Cửa hàng trên ShopnowK

Spread Sheets ID là gì?

Spread Sheets ID là ID của mỗi file Google Sheets, xuất hiện trong link.
Ví dụ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FBgSM7ZRY_WyBuiqrhK2tbABvn_j-QcOsRevVX8DuS8/edit#gid=287879533
Spread Sheets ID là: 1FBgSM7ZRY_WyBuiqrhK2tbABvn_j-QcOsRevVX8DuS8

Cài đặt Spread Sheets ID đúng cách trên ShopnowK

Mở file Google Sheets Cửa hàng của bạn. Tại trang tính Setting, cột A có ID là 1, điền vào ô tương ứng ở cột C là Spread Sheets ID.