Bước 1: Tạo bản sao tệp Google Sheets

Tạo sản phẩm và cập nhật thông tin trong Google Sheets

Mục tiêu

Sao chép mẫu tệp Google Sheets mới nhất để bắt đầu điền dữ liệu của bạn.

Các việc phải làm

Tạo bản sao tệp

  1. Mở tệp Google Sheets mẫu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FBgSM7ZRY_WyBuiqrhK2tbABvn_j-QcOsRevVX8DuS8/edit
  2. Trên thanh Menu, nhấn vào Tệp > Tạo bản sao.
  3. Nhập tên và chọn vị trí để lưu.
  4. Nhấn vào Ok.

Chia sẻ Công khai trên web

  1. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào Chia sẻ > Bất kỳ ai có đường liên kết.
  2. Nhấn vào Xong.