Bước 1: Tạo sản phẩm và cửa hàng trong Google Sheets

Tạo sản phẩm và cập nhật thông tin trong Google Sheets

Tạo bản sao tệp

 1. Mở tệp Google Sheets mẫu Cửa hàng của ShopnowK.
 2. Trên thanh Menu, hãy nhấp vào phần Tệp > Tạo bản sao.
 3. Nhập tên và chọn vị trí để lưu.
 4. Nhấp vào Ok.

Tạo sản phẩm

 1. Trong trang tính Data, hãy nhập thông tin sản phẩm theo hướng dẫn.

Tạo cửa hàng

 1. Trong trang tính Setting, hãy nhập thông tin cửa hàng theo hướng dẫn.
 2. Trên thanh Menu, hãy nhấp vào phần Tệp > Xuất bản lên web.
 3. Chọn trang tính Setting và chọn loại Trang web.
 4. Nhấp vào Xuất bản.
 5. Nhấp vào Ok.

Tạo URL nguồn cấp dữ liệu

 1. Trên thanh Menu, hãy nhấp vào phần Tệp > Xuất bản lên web.
 2. Chọn trang tính Shop và chọn loại Giá trị được phân cách bằng dấu phẩy (.csv).
 3. Nhấp vào Xuất bản.
 4. Nhấp vào Ok.