Hướng dẫn cài đặt Facebook Pixel ID cho Cửa hàng trên ShopnowK

Facebook Pixel ID là gì?

Facebook Pixel ID là ID của mỗi Nguồn dữ liệu được cài đặt để ghi nhận các sự kiện diễn ra trên trang web, xuất hiện trong đoạn mã cài đặt thủ công hoặc trong công cụ Trình quản lý sự kiện trên tài khoản doanh nghiệp.
Ví dụ: https://www.facebook.com/tr?id=430135699358181&ev=PageView&noscript=1
ID của Pixel là 430135699358181

Cài đặt Facebook Pixel ID đúng cách trên ShopnowK

Mở file Google Sheets Cửa hàng của bạn. Tại trang tính Setting, cột A có ID là 58, điền vào ô tương ứng ở cột C là Facebook Pixel ID.